Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 28440 View view 54.80.230.32 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติหน่วยงาน  บันทักเมื่อ 28/10/2016 19:45 น.

 ประวัติความเป็นมา 

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค และคำสั่ง คสช. ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ซึ่งระบุว่าโดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ เป็นปัญหาสำคัญ

              ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ.ในภูมิภาค โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของ ศธ. ในระดับภูมิภาค หรือจังหวัด และวางแผนเกี่ยวกับหารบริหารงานบุคลากรของ ศธ. ในระดับภูมิภาค พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการของ ศธ. ในระดับภูมิภาค แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด

              นอกจากนี้ยังให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายในจังหวัด และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. ด้วย ให้มีผลหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach